MR. Airbrush Cleaner - čistič 250ml

Celkom hlasov: 619

Skladem - odesíláme ihned

%

MrPaint
  • Vaša cena
  • Krajina pôvodu:SlovenskoVlajka SK
  • Cena bez DPH:9.04 €
  • Bežná cena:
  • Kód výrobku:9202C
  • Dodávateľ:MrPaint
  • Značka:Čističe
  • Hmotnosť:350 g

MR. Airbush Cleaner je čistič barev MR.Paint určený na stříkací pistole.

Čištění pistole - nalijte čistič do nádobky na barvu. Stříkáním propláchněte trysku pistole, stejně jako při stříkání modelu.

Při čištění pistole doporučujeme čistící nádobu. Zabrání rozprášení čističe v prostoru a tím i vdechování výparů čističe.

POZOR - Nepoužívejte tento čistič na barvy MR.Paint řady Aqua line a Figure line v malém, 17ml balení!

 

Obsah balení: 250ml

 

Čistící nádoba

Složení: propan-2-ol, metyl-acetát, těžký benzín (ropný), lehká frakce, aceton

Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.

Skladujte v suchém skladě při teplotě 5-25 stupňů Celsia

Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti. TOC: 0,684 kg

Hustota: 0,820 g/m3

Čistící nádoba

H319 3.3 – Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2 Způsobuje vážné podráždění očí.

H225 2.6 – Hořlavé kapaliny, kategorie 2 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H304 3.10 – Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H336 3.8 – Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, narkotické účinky Může způsobit ospalost nebo závratě.

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P301 PŘI POŽITÍ: P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře/ tel.: 224 91 92 93 a 224 91 54 02

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P501 Odstraňte obsah/obal: Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na zběrné místo odpadových obalů. Obaly se zbytky směsi odkládejte na místo určené obcí, nebo ho odevzdejte oprávněné osobě, která může nakládat s nebezpečným odpadem.

Pokyny pro první pomoc: 

Všeobecně: Po projevu zdravotních problémů, nebo pochybnosti, náhodném požití a zasáhnutí očí vždy navštivte lékaře a poskytněte mu informace z obalu směsi.

Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch, zajistěte mu klid a zabraňte prochladnutí.

Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Vypláchnout ústa cca 0,5 l vody. 

Při zasažení pokožky: Odložte kontaminovaný oděv a pokožku umyjte velkým množstvím vody s mýdlem.

Při zasažení očí: Vyplachujte oči 10-15 minut čistou vodou.

Súvisiaci tovar

Tieto webové stránky používajú pre ukladanie Vašich užívateľských nastavení a analýzu návštevnosti technologiu cookies. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdielané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Váš počítač. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať v Zákaznickej zóne, kde nájdete o využití cookies podrobné informácie.