Zákaznícka zóna

INFORMÁCIE O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 

1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  A SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len OÚ).

 

M3M s. r. o., Nová 42, Dunajská Lužná 90042. IČO 52365620, DIČ SK2120992016. Tel. 0948930690, e-mail: info@airbrushcentrum.cz . Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 136750/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

Ochrana vašich OÚ  pre nás dôležitá. OÚ spracúvame v zmysle týchto podmienok.

 

Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ na portáli airbrushcentrum.sk, poskytujete súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný, a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (kupujúceho) vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle  nariadenia  Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679  GDPR a Zákon č. 18/2018 Z. z. (ďalej len„Zákon“) v platnom znení  prevádzkovateľovi osobné údaje na právnom základe čl. 6 /1/b spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (kupujúci), alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (kupujúceho)  (bod. 2. 1) t. j. ide o zmluvnú požiadavku a na čl. 6/1/a  dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (2. 2).

 

2       ÚČEL SPRACÚVANIA OÚ

 

Ak, ste nám poskytli OÚ, budú použité na nasledovné účely:

 

1.  k uzavretiu a plneniu kúpnej zmluvy, spracovanie platby, dodanie produktu, prípadne výkon ostatných súvisiacich činností (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti súvisiace s právnymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa), uzatvorenej prostredníctvom  eshopu www.airbrushcentrum.sk medzi prevádzkovateľom a kupujúcim. Pre vybavenie objednávky ste nám poskytli údaje: meno, priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo. E –mail a tel. kontakt slúžia aj ako komunikačný prostriedok.

Na váš e-mail, bude zaslané potvrdenie objednávky, a zároveň môžete sledovať aj stav vašej objednávky.

 

2. Marketing – zaregistrovaný úžívateľ môže zakliknutím zaškrtávacieho políčka dať súhlas s použítím osobných údajov na marketingové účely. Pod marketingové účely sa rozumie podpora predaja, marketingové ponuky, newsletters, informácie o produktoch a novinkách. Ak, si zákazník už nebude želať dalej dostávať tieto ponuky, jednoducho sa odhlási kliknutím na príslušné políčko vo svojom profile.

         Počas spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje poskytnuté aj tretím stranám ako dopravcom, kuriérom. OÚ kupujúceho sú spracovávané, len za účelom plnenia zmluvy a na nevyhnutný čas bližšie v ods.4 Doba spracúvania.

 

3       MLADŠÍ AKO  16 ROKOV

Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Tento e-shop nie je priamo určený osobám mladším ako 16 rokov.

Prevádzkovateľ nespracováva OÚ osôb mladších ako 16 rokov. Pri každom registrovaní, prevádzkovateľ žiada čestné prehlásenie kupujúceho. Tento e-shop neumožňuje nakupovať osobám mladším ako 16 rokov.

 

    4   DOBA SPRACÚVANIA

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov odo dňa udelenia v zmysle týchto podmienok až po dobu  10 rokov pri splnení účelu plnenia zo zmluvy.

 

5       PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie. 

 

6       AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

Prevádzkovateľ spracúva OÚ v listinnej a v elektronickej podobe. Prevádzkovateľ nevyužíva  automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa čl. 4 ods. 4.

7       IP ADRESA 

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti.

IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

 

IP adresa sa stáva osobným údajom ak:

▪                  IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email…).

▪                  statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje.

▪                  dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).

 

8    PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY (kupujúceho)

Kupujúci má právo v zmysle GDPR na

(i)                právo na opravu,

(ii)              právo na výmaz,

(iii)            právo na prenosnosť údajov,

(iv)             právo namietať,

(v)              odvolanie súhlasu,

(vi)             právo na prístup k informáciám.

 

(i)              Právo na opravu.

 

Kupujúci má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných OÚ.

(ii)            Právo na výmaz (právo na „zabudnutie“ čl. 17 GPDR).

 

Kupujúci má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel, súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie OÚ alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa týka sa to priameho marketingu vrátane profilovania, 
 • OÚ sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,  alebo
 • sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

 

Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

 

(iii)          Právo na prenosnosť údajov.

 

Kupujúci má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi - predajcovi, ak je to technicky možné a ak:

 • sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

(iv)           Právo namietať.

 

Kupujúci má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu profilovania v rozsahu, v akom súvisí s  priamym marketingom, prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená  jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Kupujúci svoje právo namietať môže uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

 

(v)              Odvolanie súhlasu.

Kupujúci má právo má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť kupujúci o tejto skutočnosti informovaný. Kupujúci môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil.

(vi)           Právo na prístup k informáciám článok 15 GDPR.

 

Kupujúci  má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, kupujúci má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

 • účel spracúvania OÚ,
 • kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ.
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa kupujúceho, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,
 • práve podať návrh na začatie konania,
 • zdroji OÚ, ak sa osobné údaje nezískali od kupujúceho,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ kupujúcemu informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre kupujúceho.

 

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť kupujúcemu jeho OÚ, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré kupujúci požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť kupujúcemu jeho OÚ spôsobom akým o tieto požiadal alebo podľa jeho požiadavky.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kupujúceho verifikovať, a zistiť, či ide o  konkrétneho kupujúceho. Verifikácia spočíva vo vyžiadaní dodatočných informácií od kupujúceho  napr. prostredníctvom kontrolných otázok. Verifikácia je dôležitá z hľadiska poskytnutia informácii o OÚ, ktoré prevádzkovateľ spracúva.

 

 • Právo podať návrh na začatie konania kupujúcim.

 

Kupujúci môže podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona, ak je priamo dotknutý na svojich právach. Návrh musí obsahovať informáciu kto ho podáva, proti komu návrh smeruje, predmet návrhu,  označenie práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, a dôkazy. 
Vzor návrhu bude zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.  Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní, lehotu môže primerane predĺžiť.

 

 

 


Tieto webové stránky používajú pre ukladanie Vašich užívateľských nastavení a analýzu návštevnosti technologiu cookies. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdielané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Váš počítač. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať v Zákaznickej zóne, kde nájdete o využití cookies podrobné informácie.